”Sproghjørnet”

 

Hedder det Analyse eller analysering?

 

Konklusion: Brug ”analyse” i alle sammenhæng. Analysering er laboratorieslang og bør undgås.

 

For nogle år tilbage blev dansk sprognævn spurgt om ovenstående, og svaret var klart: Analyse.

Nu er en anden person fra sprognævnet blevet spurgt uafhængigt af første sag, og han svarer med mange ord det samme som der blev svaret for år tilbage: Analyse.

 

Her er hans lange udredning:

Herligt problem! /Analysering/ er dannet af /analysere/ ved afledning med endelsen /-ing/, og herved er der dannet et substantiv der betegner en handling eller en proces, i dette tilfælde hand­lin­gen at analysere.

Ordparret /analysere - analysering/ følger et helt almindeligt mønster i dansk. Af Den Danske Ordbogs 1518 verber der ender på /-ere/, har vi i 813 tilfælde anført en substantivafledning der ender på /-ing/, fx /absorbere - absorbering/ og /accentuere - accentuering/. Der er egentlig ikke noget underligt ved at folk overfører dette møn­ster til /analysere - analysering/, og ét af Den Danske Ordbogs 813 eksempler er faktisk /analysere - analysering/ (se artiklen /analysere/, næstsidste linje)! Ved at bruge /analysering/ vil folk understrege den handling eller proces der foregår. Det kan tænkes at det engelske ord /analyzing/ understøtter brugen af /analysering/.

 Imidlertid betyder ordet /analyse/ jo netop 'nøje undersøgelse og bestemmelse af en sammensat helheds bestanddele og deres indbyrdes for­hold' (Den Danske Ordbog), altså den handling der foregår når man analyserer. Når der stod (u)organisk analyse på vores skema i studietiden, var det den handling det gik ud på: at undersøge og bestemme osv. Der er derfor ingen grund til at vælge et længere og mindre udbredt ord til beteg­nelse af det samme betydningsindhold. Man kan naturligvis hævde at /analyse/ i faglig sammen­hæng også kan betegne den stofblanding man skal analysere, men det er som sagt nok en faglig betydning, i hvert fald en mindre udbredt betyd­ning.

Den manglende lyst hos nogle til at bruge /analyse/ i stedet for /analysering /kan hænge sammen med at det er usædvanligt at det tilhø­ren­de verbums substantivafledning betyder det samme som udgangspunktet: /analyse - analysere - analysering/. Jeg har fundet et andet tilfælde - og vi bliver i vores egen verden: /syntese - syntetisere - syntetisering/. I fagkredse ville man sige at grammatikaliseringen er ander­ledes og altså sjælden ved /analyse/ og /syntese. /Grammatikalisering er den proces der foregår når et givet indhold skal gives sprogligt udtryk.

Konklusionen er at /analysering/ ikke kan kaldes en fejl, men at /analyse/ må være at foretrække. Jeg vil kalde brug af dette sidste ord bedre dansk, og det synes jeg ikke er et gammeldags eller reaktionært synspunkt.